Teamutveckling

alla ar olika utom jag

Mätbart högre effektivitet och kvalitet. Större engagemang, arbetsglädje och välmående. Det är effekten av effektiv teamutveckling!

Den största utvecklingspotentialen inom företag och organisationer idag är människan. Ju mer vi utvecklas som individer och samspelet människor emellan desto mer utvecklas företaget och organisationen.

Effektiva grupper bygger sitt samarbete på att samtliga i gruppen har förståelse för företagets övergripande mål och hur det egna teamet på bästa möjliga sätt ska bidra till att nå dessa. Varje medarbetare har dessutom en tydlig bild av hur man enskilt ska bidra till helheten och vilka förutsättningar som behövs för att gruppen tillsammans ska kunna göra ett riktigt bra arbete. Arbetsklimatet präglas av engagemang och en öppen och nyfiket uppskattande dialog. Utmaningar är gemensamma och till för att lösas konstruktivt för att nå bästa möjliga resultat. Tillsammans definieras vilka spelregler som gäller för att öka tryggheten och tilliten i gruppen och höja förmågan att dra nytta av varandras egenskaper och kunskaper.

För att nå hit så behövs i allmänhet en medveten strategi och ett gemensamt arbete i gruppen – teamutveckling.

Läs mer om gruppdynamik enligt Susan Wheelans modell IMGD

Hur går det till

Teamutvecklingen genomföras i flera steg där starten bör vara en kartläggning av nuläget - hur gruppen fungerar och vilka behov som finns. Detta kan ske genom att göra en GDQ-test eller genom intervjuer med delar av eller hela arbetsgruppen. Det vanliga är sedan att procesen startar med två heldagar sam tre-fyra uppföljningsträffar. 

Exempel på områden att arbeta med:

  • Formulera en gemensam vision och målbild
  • Skapa spelregler för gruppen som bygger på gemensamma värderingar
  • Öka kunskapen kring varandras kompetenser och beteendestilar
  • Tydliggöra roller och ansvar
  • Skapa tydligare och effektivare rutiner och processer
  • Ökad självkännedom
  • Tydlig kommunikation
  • Konflikthanteringsrutiner

kontakt

Vill du veta mer eller få ett förslag gällande upplägg och kostnader? Kontakta oss för ett samtal kring era behov, Elisabeth Andersson Brinckmann, tfn 0708-510 432 eller Folke Brinckmann, tfn 0709-841 555

Ladda ner informationsblad