Ta tempen på arbetsgruppen och företaget!

placeholder

Öka trivsel, delaktighet och effektivitet!

Genom medarbetarundersökningar får ni en överblick över hur medarbetarna mår och upplever sin arbetsplats. Vilket är otroligt viktigt i arbetet med att stärka den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas välmående. Trivs medarbetarna och mår bra på arbetsplatsen kommer de att prestera bättre. Deras frisknärvaro ökar i takt med deras välbefinnande. Med andra ord kommer personalkostnaderna att sänkas och vinsten att öka.

Termometern – klimat
Ett bra arbetsklimat är en förutsättning för framgång både ur lönsamhets och hälsosynpunkt. En klimatundersökning ger en bild av både vad som fungerar bra och vad som kan behöva utvecklas i företaget eller organisationen/avdelningen. Att regelbundet genomföra en klimatundersökning är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika förbättrings- och utbildningsinsatser.

Termometern - kommunikation
Kommunikation är en förutsättning för bra resultat och effektivitet. Att utöva ledarskap utan att kommunicera effektivt är inte möjligt. Den kommunikative ledaren tar reda på vad hans grupp, avdelning eller företag tycker om hans/hennes sätt att kommunicera. Kommunikationsundersökning är enkel att använda och flexibel för dig som vill ha lättolkade svar.

Termometern – både klimat och kommunikation
Enkäten kan bestå av ett urval ur både klimat- och kommunikationsanalysen. Frågorna i enkäten anpassas efter företagets behov.

Bakgrund
Termometern utgår från Professor Göran Ekvalls forskning kring ”organisationers inre liv”. Han har identifierat ett antal faktorer, som ger förutsättningar för ett arbetsklimat där medarbetarna trivs, tänker fritt, tar eget ansvar och för utvecklingen framåt. Förutom de dimensioner som täcks i standardundersökningen, går det också skapa egna frågor kring specifika områden om så önskas.

Termometeranalysen
• är anonym
• innehåller 40 frågor/ klimat
• innehåller 25 frågor/ kommunikation
• visar resultatet i överskådliga diagram

ARBETSGÅNG
1. Träff mer er i ledningen för att göra enkäten tillsammans. Vilka frågor är relevanta för er att ta med och göra jämförelser med från år till år.
2. Vi skapar enkäten och ni godkänner den.
3. Involvera arbetsgruppen, förklara syfte och mål med att göra en regelbunden medarbetarundersökning. Vad händer efteråt. Viktigt att skapa trygghet och tillit. Enkäten är anonym.
4. Vi skickar ut länk till enkäten till varje medarbetare.
5. Vi sammanställer resultatet.
6. Rapporten presenteras för ledningen. Samtal om resultat och åtgärder.
7. Undersökningen presenteras för alla och arbetas igenom gruppvis.
Hur ser nuläget ut? Vilka styrkor och utmaningar finns i gruppen? Vad behöver förändras och förbättras? Gruppen skapar en målbild och en plan för förbättringsarbetet.
Antingen gör ni det själva eller så är vi med som process- och handledare.
8. Ni har sedan resultatet med som grund in i kommande medarbetarsamtal.

Hör av er så berättar vi mer.

Hälsar Elisabeth & Folke

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN